บริษัท ภูเก็ตซักรีด จำกัด


ภูเก็ตซักรีด เปิดให้บริการซักรีดแก่โรงแรมต่างๆในปี พ.ศ.2522 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “มุ่งมั่น พัฒนา สู่ระดับสากล” ปัจจุบันงานบริการของภูเก็ตซักรีดครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต กระบี่ และพังงา ด้วยรถขนส่งผ้าจำนวน 19 คัน ภูเก็ตซักรีดเป็นผู้ให้บริการซักรีดระดับอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัยเป็นจำนวนมาก จึงสามารถสร้างงานบริการซักรีดที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา

โดยสามารถสร้างงานบริการซักรีดได้ สูงสุดวันละ 50 ตัน ภูเก็ตซักรีดใช้ผลิตภัณฑ์ซักรีดของ Ecolab บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำยาและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการทำความสะอาดสิ่งทอ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโรงแรม และซักรีดชั้นนำทั่วโลก

ภูเก็ตซักรีดมีแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐานเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในระบบซักรีด และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อรองรับการสร้างงานบริการซักรีดอย่างต่อเนื่อง ภูเก็ตซักรีดมีพนักงานและผู้เชี่ยวชาญ เป็นจำนวนมากที่มีทักษะและความเข้าใจในด้านงานบริการซักรีดเป็นอย่างดี ด้วยความพร้อมในด้านต่างๆนี้ ทำให้ภูเก็ตซักรีดสามารถให้บริการซักรีดที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และยังทำให้ภูเก็ตซักรีดเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม

งานบริการของภูเก็ตซักรีด


สารสัมพันธ์ เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ภูเก็ตซักรีดกับผู้ใช้บริการ

ภูเก็ตซักรีด ขอขอบคุณทุก โรงแรม ที่ให้ความไว้วางใจเลือกรับบริการซักรีดจากเรา ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ภูเก็ตซักรีด ได้มีการพัฒนางานบริการซักรีดอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ และข้อติชมที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้งานบริการซักรีดที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ เติบโตอย่างยั่งยืน ภูเก็ตซักรีด ได้จัดทำสารสัมพันธ์ นี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับสื่อสารกับผู้ใช้บริการในโอกาส และวาระต่างๆ โดยแนวคิดในการจัดทำ

สารสัมพันธ์เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีกับโรงแรมต่างๆ นอกเหนือจากการสื่อสารกัน ด้วยช่องทางอื่นๆ แล้ว สารสัมพันธ์ นี้เป็นสิ่งที่แสดงออกถึง ความยินดี และความภาคภูมิใจที่ ภูเก็ตซักรีด ได้ให้บริการซักรีดแก่โรงแรมชั้นนำต่างๆมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนได้รับความเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และโรงแรม ภายในภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง

สิ่งที่น่าสนใจของภูเก็ตซักรีด


เครื่องซักแบบอัตโนมัติทั้งระบบ หรือเครื่องอุโมงค์

ระบบนี้เป็นระบบการซักและอบแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องโดยการ ลำเลียงผ้าด้วยสายพาน ผ้าจะผ่านขั้นตอนการซัก ขั้นตอนการ press หรือการรีด น้ำออก และสุดท้ายคือขั้นตอนการอบ

จากนั้นผ้าจะถูกลำเลียงออกมาจากเครื่อง โดยอัตโนมัติ ระบบนี้เป็นระบบที่มี ประสิทธิภาพ สามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้อย่างละเอียด จึงทำให้ภูเก็ตซักรีด สามารถสร้างงานบริการซักรีดได้เป็นจำนวนมาก โดยระบบนี้มี กำลังการผลิตสูงถึง 720 กิโลกรัม ต่อรอบการซัก

ผลิตภัณฑ์ซักรีดของ ECOLAB

ภูเก็ตซักรีด ใช้ผลิตภัณฑ์ซักรีดของ ECOLAB ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีความเชี่ยวชาญ เรื่องน้ำยา และสารสังเคราะห์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการทำความสะอาดสิ่งทอทุกประเภท อีกทั้งยังมีการพัฒนา และศึกษาวิจัยตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยลงรายละเอียดถึง การศึกษาด้านไวรัส และแบคทีเรียชนิดต่างๆที่อาจก่อให้เกิดโรคต่อมนุษย์

มีการศึกษา ถึงผลกระทบด้านพลังงานและทรัพยากร และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี ด้านต่างๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ ECOLAB มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นผู้ใช้บริการ จึงมั่นใจได้ว่าภูเก็ตซักรีด เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในทุก ขั้นตอนเพื่อให้ได้งาน บริการซักรีดที่เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกท่าน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA

ในงานบริการซักรีด กำหนดเวลาในการส่งมอบเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากผู้ใช้บริการ คือโรงแรม ต้องนำผ้าไปใช้เพื่อให้บริการแขกผู้เข้าพัก หากมีจำนวนผ้าไม่เพียงพอ หรือส่งมอบล่าช้าเกินกว่ากำหนด จะทำให้งานบริการของโรงแรมเกิดปัญหา ภูเก็ตซักรีด จึงได้เตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการสร้างงานบริการอย่างต่อ เนื่อง ทำให้ผู้ใช้บริการแน่ใจได้ว่าจะได้ รับผ้าตรงตามกำหนดเสมอ

แหล่งน้ำของภูเก็ตซักรีด

ความสะอาดของน้ำที่ใช้ในระบบซักรีดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการสร้างงานบริการ ซักรีดที่มีคุณภาพ ภูเก็ตซักรีดมีบ่อกักเก็บน้ำสูง 10 เมตร ที่ติดตั้งระบบกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ทำให้ภูเก็ตซักรีดมีแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในระบบการซักผ้าชนิดต่างๆ

บริการรถรับ-ส่งผ้า ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา

ภูเก็ตซักรีดมีรถรับ-ส่งผ้าจำนวน 19 คัน เพื่อให้บริการแก่โรงแรมต่างๆในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา จำนวนรถที่มีเพียงพอนี้ ทำให้ภูเก็ตซักรีดสามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา ทั้งในการรับส่งผ้ารอบปกติ และการรับส่งผ้าในกรณีเร่งด่วน

ลูกค้าของภูเก็ตซักรีด