เครื่องอบผ้า


ภูเก็ตซักรีดมีเครื่องอบผ้าหลายขนาด คือ ขนาด 200 ปอนด์, 170 ปอนด์ และ 100 ปอนด์ สำหรับการอบผ้าชนิดต่างๆของโรงแรม พนักงานที่ภูเก็ตซักรีดจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธี เนื่องจากผ้าต่างชนิดในจำนวนที่ต่างกันจะต้องใช้อุณหภูมิและเวลาในการอบผ้าที่แตกต่างกันเพื่อรักษาสภาพของเนื้อผ้า และคุณภาพของผ้า ในขั้นตอนการอบผ้านี้ นอกจากความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานแล้ว สภาพของเครื่องอบผ้าก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญ เนื่องจากใยผ้าที่ตกค้างอยู่หลังจากการใช้เครื่องอบผ้าจะส่งผลถึงอุณหภูมิของการอบผ้า และคุณภาพของงานบริการซักรีด พนักงานจึงต้องทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องอบผ้าอย่างสม่ำเสมอ

ภูเก็ตซักรีดมีเครื่องอบผ้าขนาดเล็ก เพื่อใช้สำหรับการอบเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ทุกประเภท โดยพนักงานสามารถเลือกโปรแกรมการอบผ้าที่เหมาะสำหรับเนื้อผ้าแต่ละประเภท เนื่องจากเนื้อผ้าที่แตกต่างกันถูกถักทอมาจากเส้นใยที่ต่างชนิดกัน เช่น เส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งเส้นใยที่แตกต่างกันนี้เหมาะกับอุณหภูมิในการอบผ้าที่ต่างกัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของประเภทเนื้อผ้า และในเรื่องของการใช้เครื่องอบผ้าให้เหมาะกับประเภทของเนื้อผ้า